Aydınlatma Metnine uygun olarak elektronik ticari ileti almayı kabul ediyorum.

Müşteri bu İletişim İzni’ni kabul etmekle, açık rıza kapsamında elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle aradaki hukuki ilişkiye istinaden bizimle paylaşılan konum verilerin, müşteriye çeşitli avantajlar sağlanıp sunulabilmesi ve müşteriye EG Bilişim Teknolojileri Reklam ve Müh Tic. Ltd. Şti’ye ait ürün ve hizmetlerinin ve müşteri markalarının için özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaktır. İletişim izninin geri alınmasının istenmesi halinde müşteri dilediği zaman, izni verdiği yöntemle (sms, e-posta, web sitesi ve diğer usuller) bu talebini  EG Bilişim Teknolojileri Reklam ve Müh Tic Ltd Şti ‘ye ileterek iletişim iznini iptal edebilecektir.

 

Aydınlatma Metninde belirtilen kapsam, amaç ve süre dahilinde kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum.

 

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Müşteri Aydınlatma Metni

 

 1. Veri sorumlusunun kimliği

EG Bilişim Teknolojileri Reklam ve Müh Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, EG Bilişim  olarak müşteri mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine ve gizli tutulmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, EG Bilişim  tarafından sunulan ürün ve hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle işyerleri, çağrı merkezleri, internet sitesi, sosyal medya ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz (Özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve görsel veri dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir.) Şirketimiz tarafından en iyi şekilde ürün ve hizmetlerini sunabilmesini teminen işlenebilmektedir:

 • Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, görsel/işitsel verileriniz, imza veriniz,
 • EG Bilişim’den aldığınız ürün/hizmet kapsamında kredi kartı numarası vb. finansal verileriniz veya alışverişinize ilişkin müşteri numaranız vb. verileriniz,
 • EG Bilişim’in online hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sitemizi ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezinmeniz halinde dijital iz verileriniz ve çerez verileriniz de işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz;

Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulması, satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek yanıtlanması, sosyal medya mecraları da dahil pazarlama, reklam, indirim, tanıtım, bilgilendirme, iletişim, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi (izninizin bulunması halinde) faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, istatistiki analizler yapılabilmesi, müşteri kayıtlarının yapılabilmesi, tarafımızca sunulan ürün ve hizmetlerimiz karşılığında fatura tanzim edilebilmesi ve ödemelerin temin edilebilmesi, mağaza ve işyerlerinin güvenliğinin sağlanması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, veri güvenliğinin sağlanması, Şirket iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında araştırma, analiz, raporlama, kontrol, denetim vb. dâhil perakende hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, yasal düzenlemelere,  EG Bilişim reklam ajansının  kural ve politikalarına uyum sağlanması ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği dahil ikinci mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, EG Bilişim’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla;

Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına (Maliye Bakanlığı, GİB, TÜİK, mahkemeler, bankalar vb.), bağımsız denetçilere, bankalara, kargo şirketlerine, e-fatura şirketlerine, yazılım ve donanım destek hizmeti sunan şirketlere, arşiv şirketlerine,  Google, Facebook gibi sosyal mecralar, avukatlar, danışmanlar dahil vb. iş ortaklarımıza ve EG Bilişim’e  aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası gereğince, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun meşru menfaati veya hakkın korunması sebepleriyle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, bizzat mağazalarımıza veya işyerlerimize gelmeniz halinde müşteri görüşmeleri vasıtasıyla; e-posta, kargo veya çağrı merkezimiz vasıtasıyla tarafımıza yapılan başvurular, iletilen talepler, internet sitemiz üzerinden, sosyal medya, kısa mesaj vb. kanallarla ve işyerlerimizde bulunan kamera kayıt sistemleri, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar üzerinden; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://www.egbilisim.com.tr/ adresindeki KVKK İlgili Kişi Talep Formu form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 

 • Esentepe Mah. Matbuat Sok. Durukan Apt. No:17/2 34394, Şişli / İSTANBULadresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Kendi bireysel kep adresinizden şirketimizin kep adresi olan bildirim@egbilisim.com.tr posta adresine; veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin bildirim@egbilisim.com.tr adresine veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Müşteri Açık Rıza Metni

EG Bilişim Teknolojileri Reklam ve Müh Tic Ltd Şti olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında Şirket tarafından Aydınlatma Metni ile yapılan bilgilendirme sonrasında, istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin EG Bilişim tarafından sağlanan  hizmetler çerçevesinde; reklam hizmetlerine  ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com